engin_mutlu

Hesap Yap Muhasebe Yap

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE

2018 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI

(Cezalar Çalışma ve İş Kurumu Müdürlükleri tarafından uygulanmaktadır.)

 

Yükümlülük Maddesi

 

Ceza Maddesi

Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı
3

 

98

Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren (alt işverenle ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı. 21.036 TL
5

 

99/a

İşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan işverene eşit davranmadığı her işçi için. 177 TL
7

 

99/b

7 nci maddedeki ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her işçi için. (ikinci fıkranın (f) bendine aykırı olarak davranan işverene para cezası dört katı artırılarak uygulanır.) 296 TL
8

 

99/c

Yazılı iş sözleşmesi yapılmayan hallerde, işçiye çalışma koşullarına ilişkin belge vermeyen işverene belge verilmeyen her işçi için. 177 TL
14

 

99/c

Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma usulüne ilişkin hükümlere uymayan işverene hükümlere uyulmayan her işçi için. 177 TL
28

 

99/d

İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya verilen çalışma belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için. 177 TL
29

 

100

Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işçi çıkaran işverene, işten çıkarılan her bir işçi için. 693 TL
30

 

101

İşverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde, çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırılmayan her ay için. 2.628 TL
30

 

101

İşverenin eski hükümlü işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde çalıştırılmadığı her eski hükümlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için. 2.628 TL
32

 

102/a

Ücretin veya Kanundan; toplu iş sözleşmesinden ya da iş   sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ücreti ödenmeyen her işçi ve her ay için. 191 TL
39

 

102/a

Asgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaması halinde her işçi ve her ay için. 191 TL
37

 

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlenmemesi, 658 TL
38

 

102/b

Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası verilmesi. 693 TL
52

 

102/b

Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgenin işçilerin seçtiği temsilciye verilmemesi. 693 TL
41

 

102/c

Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için. 337 TL
56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için. 337 TL
57

 

 

103

Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için. 337 TL
59

 

103

İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için. 337 TL
60

 

103

İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için. 337 TL
63

 

104

Çalışma sürelerine ve bunlara ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak. 1.853 TL
64

 

104

Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için. 337 TL
68

 

104

Ara dinlenmelerinin kanun hükmüne göre verilmemesi. 1.853 TL
69

 

104

İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek. 1.853 TL
71

 

104

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak. 1.853 TL
72

 

104

18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak. 1.853 TL
73

 

104

Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak. 1.853 TL
74

 

104

Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek. 1.853 TL
75

 

104

İşçi özlük dosyalarını düzenlememek. 1.853 TL
76

 

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak. 1.853 TL
90

 

106

İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak. (Bu cezanın uygulanmasında 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.) 21.036 TL
92

 

107

İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, müfettişlere gerekli kolaylığı göstermemek. 16.829 TL
96/1

 

107

İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak. 16.829 TL
96/2

 

107

İşçilerin; gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları. 16.829 TL
107/2

 

107/2

İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek. 16.829 TL
Not:

 

– Uygulanacak idari para cezası miktarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta ve 1 (bir) TL’nin altındaki tutarlar dikkate alınmamaktadır. 2018 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 14,47 olarak belirlenmiştir.

– Yukarıda belirtilen idari para cezaları Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğünce uygulanır.

Yandex.Metrica